Fakultet - program studiranja

Upis na studije je otvoren tokom cele godine. Studije se odvijaju online (dopisnim putem), a nakon položenih ispita student treba da provede najmanje mesec dana na nekoj od organskih farmi (u cenu školarine je uključen boravak na farmi od mesec dana). Vremenski rok studija nije ograničen - zavisi isključivo od studenta - kada položi sve ispite i obavi praksu, na kućnu adresu mu se šalje diploma, ili može lično da je preuzme u prostorijama fakulteta. Ispiti se polažu tako što student za svaki ispit dobija dva Word dokumenta - u jednom se nalaze pitanja, a u drugi treba da upiše odgovore. Takođe, za svaki ispit dobija se udžbenik u elektronskoj formi (većina njih je već postavljena na ovom sajtu), a postoji mogućnost kupovine udžbenika u knjižari ili preko nekog od distributera. Dakle, nema predavanje, već student sprema ispite isključivo iz udžbenika, a ispite polaže popunjavanjem dokumenta sa odgovorima i slanjem na e-mail fakulteta.

Institut za organsku poljoprivredu nudi sledeće programe studija:

DIPLOMIRANI INŽENJER ORGANSKE POLJOPRIVREDE (B.S.)

MAGISTAR ORGANSKE POLJOPRIVREDE (M.S.)

DOKTOR ORGANSKE POLJOPRIVREDE (N.D.)

DIPLOMIRANI INŽENJER ORGANSKE POLJOPRIVREDE (B.S.)

Ovaj program predstavlja sveobuhvatni pristup najvažnijim oblastima konvencionalne i organske poljoprivrede. Program obuhvata teoretsku obuku, kao i praktičnu obuku na nekoj od farmi organske poljoprivrede.

ISPITI ZA PROGRAM B.S.

IOP 01 - Meteorologija sa klimatologijom
IOP 02 - Agrometeorologija
IOP 03 - Agrohemija sa fiziologijom biljaka
IOP 04 - Pedologija
IOP 05 - Semenarstvo
IOP 06 - Rasadničarstvo
IOP 07 - Ishrana biljaka
IOP 08 - Korov i njegovo suzbijanje
IOP 09 - Zdravlje biljaka
IOP 10 - Organska proizvodnja voća
IOP 11 - Organska proizvodnja povrća
IOP 12 - Probemi sa biljkama
IOP 13 - Zagađivanje i zaštita tla
IOP 14 - Permakultura
IOP 15 - Problemi GMO
IOP 16 - Ispitivanje tla, vode i vazduha
IOP 17 - Ispitivanje namirnica
IOP 18 - Principi prirodne medicine
IOP 19 - Osnovi religije
IOP 20 - Praktična nastava


MAGISTAR ORGANSKE POLJOPRIVREDE (M.S.)

Uslov za pohađanje ovog programa studija jesu završene osnovne studije (B.S.), na ovom ili nekom drugom srodnom fakultetu. Program obuhvata unapređenje znanja stečenog na osnovnim studijama.

ISPITI ZA PROGRAM M.S.

IOP 21 - Biodiverzitet i očuvanje genofonda prirodnih resursa
IOP 22 - Ishrana domaćih životinja
IOP 23 - Oplemenjivanje domaćih životinja
IOP 24 - Zoohigijena i zdravlje životinja
IOP 25 - Konzervacija zemljišta
IOP 26 - Ekofiziologija akvakulture
IOP 27 - Mikrobiologija zemljišta
IOP 28 - Oplemenjivanje biljnih vrsta
IOP 29 - Proizvodnja povrća u zaštićenom prostoru
IOP 30 - Preduzetništvo u agrobiznisu
IOP 50 - Magistarski rad

DOKTOR ORGANSKE POLJOPRIVREDE (Ph.D.)

Uslov za pohađanje ovog programa studija jesu završene magistarske studije (M.S.), na ovom ili nekom drugom srodnom fakultetu. Program obuhvata unapređenje znanja stečenog na osnovnim i magistarskim studijama.

ISPITI ZA PROGRAM Ph.D.

IOP 31 - Gajenje začinskog i lekovitog bilja
IOP 32 - Primena mikroorganizama u organskoj poljoprivredi
IOP 33 - Osnovi fitomedicine
IOP 34 - Etologija i dobrobit životinja
IOP 35 - Osnove čuvanja povrća
IOP 36 - Štetne materije u lancu ishrane životinja
IOP 37 - Upravljanje poljoprivrednim otpadom
IOP 38 - Obnovljivi izvori bioenergije u agroekološkim sistemima poljoprivrede
IOP 39 - Korišćenje geotermalne energije u poljoprivredi
IOP 40 - Agrogenetički resursi i njihovo čuvanje
IOP 60 - Doktorski rad